Gimahal sa katim-os

  Gimahal sa katim-os,
Ang ngalan ni Jesus!
Sa yuta o langit man—
Labaw sa tanan.
Paghanggap ning ngalana,
Kamatayon mawala na;
Kay sa ngalan naa ang Persona N’ya!
  Sa dila namong tanan—
Isugid Imong ngalan,
Among himayaon ang Dios Amahan.
Kay ang pagdayeg Nimo
Dako nga pagpahimulos;
JESUS, pagtawag man’s among gimahal!