Sa agos gumawa para sa Pangino'n

1
Sa agos gumawa para sa Pangino'n,
Ayon sa Salita, Kanyang isip, daan,
Sa agos ng buhay at kapangyarihan
Maglingkod sa ekklesia at kaharian.
  Sa agos, sa agos! Gumawa sa agos!
Maglingkod kalakip ng lahat ng mga banal!
2
Sa agos gumawa kasama ng Poon,
Salita'y sundin sa agos ng 'Spiritu.
Huwag sarilihin ang gawa o mag-isa,
Kundi magtulungan, makipagkaisa.
3
Sa agos gumawa sa loob ng Poon,
Sa ekklesia at sa ilaw ng Salita.
Mag-ebanghelyo't mamahagi ng buhay,
Nang matupad ng Diyos Kanyang panukala.