Ang maglingkod ay maghain

1
Ang maglingkod ay maghain
Ng Kristo sa tao't Diyos;
Ang maglingkod ay mag-alay,
Ng Kristo bilang tustos.
  Ang maglingkod ay maghain
Ng Kristo sa tao't Diyos;
Ang maglingkod ay mag-alay,
Ng Kristo bilang tustos.
2
Naghandog ang Israelita
Ng bunga ng lupain;
Kay Kristo inaning bunga
Sa Diyos ialay natin.
3
Tayo'y magpagal kay Kristo -
Ang mabuting lupain;
Saganang ani at tubo,
Ipamahagi natin.
4
Hawakan natin si Kristo,
Tanggapin, tamasahin;
Bilang sangkap ay lalago,
Sa Katawa'y maghain.
5
Patotoo, salamuha,
Pagsamba't ministeryo,
Sa lahat na mga gawa,
Ang ihai'y si Kristo.