Pangalan Mo'y mahal ko

1
Pangalan Mo'y mahal ko,
Luluhod sa harap Mo;
L'walhati't kapangyarihan
Ikaw lamang bibigyan.
Magkaisa ang himig,
Ganda Mo'y aming awit.
Papuri't pasasalamat,
Ika'y karapat-dapat.
2
Pangalan Mo'y mahal ko,
Sinasalaysay nito
Pag-ibig ng Diyos, bago pa
Panaho'y nagsimula.
Tisod na tao'y nais,
Iligtas ng pag-ibig.
Kaya bumaba Ka rito
Gawin kaming yaman Mo.
3
Mahal ko ang Iyong ngalan,
Sinalaysay pagsilang:
Biyaya Mo't kaamuan,
At malumbay Mong daan.
"Taong kapighatian",
Aming hirap Iyong pasan;
Ininom sarong mapait
Sinuot putong, tinik.
4
Aking mahal ngalan Mo,
Sa Diyos, Ika'y Kordero;
Sa aking sala'y nagbubo
Ng Iyong mahal na dugo.
Nakaluklok sa langit,
May putong na l'walhati;
Laya ako'y Iyong binigyan,
Aleluya sa Ngalan!