Patapos na ang gabi

1
Patapos na ang gabi,
Magbantay mabuti;
Ang mundo'y huwag hanapin,
Huwag 'matulugin!
Panginoo'y darating
Magbantay at gising:
Sa pag'hintay sa Kanya,
Hindi pabaya.
2
Magbantay at maglingkod,
Hindi maghimagod;
Magbantay at magpagal,
Di na tatagal.
Magbantay magsandata,
Upang maging handa;
'Spiritu palakasin,
Dyablo'y gapiin.
3
Magbantay sa pagdating,
Manliligtas natin;
Habuling kaharian,
Kahit masaktan.
Magbantay, laging gising,
Gabing tatapusin,
Hahayag l'walhati Niya,
Siya'y babalik na.