Manliligtas kayang bumuhat

1
Manliligtas kayang bumuhat,
Pasan, magaa't mabigat;
Lakas napasakdal sa hina,
Kalakasa'y nasa Kanya.
  Manliligtas kayang lutasin,
Ang lahat ng suliranin;
Kay Hesus walang mahirap din,
Walang hindi Niya kayang gawin.
2
Manliligtas kayang pasanin,
Bawa't lumbay, lungkot natin;
Sa Kanya'y may aliw, pahinga,
Payag Niya'y may inam, saya.
3
Manliligtas pinatibay nga,
Nanlulumo't mahihina;
Biyaya Niya'y sapat sa tanan,
Batid Niya ang bawa't hakbang.
4
Manliligtas kayang wasakin,
P'wersa ng sala't daigin;
Sa Kanya ay may kalayaan,
Kayang gupuin kalaban.
5
Manliligtas nagbigay lubos,
Kasiyahang di matalos,
Pinapabanal ng 'Spiritu,
Ang nagpasakop kay Kristo.