Panginoon, buhay Kita

1
Panginoon, buhay Kita,
Panustos pa Kita;
Espiritung tagabantay,
Yaman ng 'king buhay.
2
Iyong pinagamit 'Spiritu,
Hiningahan ako;
Mawangis sa Iyong kam'ayan,
Krus ay maranasan.
3
Hades, Satanas daig Mo,
Ako di pa talo
Gumawa Ka sa loob ko,
Kitlin, buhayin Mo.
4
Natural ko Iyong patayin,
Ako'y Iyong gamitin;
Nang mabuhay kalakip Mo,
Ilibing muna 'ko.
5
Maghari Ka sa loob ko,
Ako'y kaisa Mo;
Sarili Mo'y ibuhay nga,
Nang mahayag Kita.
6
Ang sala ko'y Iyong linisin
Ako'y bahay Mo rin;
Iyong l'walhati babaran 'ko,
Mahayag Diyos Mismo.