Ngayon ang Diyos-Trinidad ay dumating

1
Ngayon ang Diyos-Trinidad ay dumating
Upang manahan sa lo'b natin,
Bilang kamangha-manghang Espiritu
Nagbibigay-buhay sa atin.
  Siya'ng nasa atin na Espiritu,
Espiritung kamangha-mangha!
Ang Diyos ay nasa Anak, ang Anak ay
Espiritung kamangha-mangha!
2
"Abba Ama" ang sigaw nagmula sa
Espiritung kamangha-mangha,
Na siyang Espiritu ng Anak tunay
Sa atin nagbibigay-buhay.
3
Ang Panginoong Hesu-Kristo ngayon
Nabubuhay sa loob natin.
Nagbagong-anyo bilang Espiritu,
Kaya natatamasa natin.
4
'Spiritu ng realidad narito,
Nasa loob ng spiritu ko.
Malinaw at tunay bagay ni Kristo,
Dahil sa nana'hang 'Spiritu.
5
Itong kaloob ay ating gisingin,
Kamangha-manghang Espiritu.
"O Panginoong Hesus" 'ting tawagin,
Ang espiritu'y mapalukso!