Poon, Ikaw ay Alpha

1
Poon, Ikaw ay Alpha,
Ikaw ri'y Omega;
Sa Iyo'y walang nauna,
Kasunod Mo'y wala.
Tanging Simula Ka nga,
Katapusan Ka pa;
Sa Iyo lahat nagbuhat,
Napalo'b ang lahat.
2
Lahat sa Iyo nagmula,
Dahil Ika'y Alpha;
Lahat sa Iyo humangga,
Dahil Omega Ka.
Lahat binubuo Mo,
Alpabetong buo;
Tanang titik ay Ikaw,
Lahat Iyong sinaklaw.
3
Una Ka sa nilikha,
Ulo ng lahat nga;
Lahat sa Iyo tinapos,
Ikaw ang pag'tapos.
Lahat sa Iyo'y nagmula,
Umasa nilikha;
Sa Iyo umiral tanan,
Huli sa nilalang.
4
Yamang Ika'y Simula,
Sa lahat Una Ka;
Yamang katapusan Ka,
Tagapagmana Ka.
Bukod tanging Simula,
Pinagmulan Ka nga;
Tangi Kang katapusan,
Ikaw ang hantungan.
5
Poon, mahal Ka namin,
Minahalaga rin;
Sa 'taas ng lahat Ka,
Alpha at Omega.
Purihin, Simula Ka,
Tatawaging Una;
Katapusa'y sambahin,
Pinakahuli rin.