Sundan natin mga ekklesia

1
Sundan natin mga ekklesi-a
Kaisahan hayag,
Pagkilos Niya sa mga ekklesia
Sundan nang matatag.
  Espiritu’y sundan
Ng may kasimplihan
Hesus sa ‘ting espiritu
Pagsunod ay sakdal!
2
Sundan natin mga ekklesi-a,
Nang tayo’y matuto,
H’wag kailanman magnais mamuno
Baling sa Espiritu.
3
Sundan ang mga hakbang ng kawan
Pastol nag-alaga
Nangunguna at nagsasalita
Hesus sa ekklesia.
4
Sa Panginoong Hesus mag-alay
At h’wag humiwalay
Saanman tumungo ang Kordero,
Sundan anupaman.
5
Sa kaharian, piging-kasalan
Mag-alay pumasok;
Anumang usig, dusa’t pagsubok
Tayo’y papasok.
6
Kristo’y nais sa mga ekklesia
Ilang tagasunod;
Yaong mga nakita layon Ko—
Sumunod nang buo!