Pahayag ibigay sa 'kin

1
Pahayag ibigay sa 'kin,
Ang tabing alisin;
Nang makita'ng pagbabawi
Maipamahagi.
2
Kapangyarihan ni Kristo,
Sa pahayag 'tanto;
Sa panalig tinanggap ko,
Ekklesia tinungo.
3
Mulang bagay makalupa,
Ako'y pinalaya;
Ng kapangyarihan
Ni-ya tungo sa ekklesia.
4
Ikaw ay aking Persona,
Sa ekklesia lokal;
Taong panlabas mawala,
Puso ko'y sa Iyo na.
5
Pangino'n, Persona kita,
Napakong kasama;
Nabawi panlo'b na tao,
Ako'y tinir'han Mo.
6
Nang sarili ay bitiwan,
Mal'walhating Kat'wan;
Mahahayag nang lubusan,
Bagong Tao'y mamasdan.
7
Ang ekklesia'y bagong tao,
Katawan ni Kristo;
Nahayag sa lokalidad,
Pagkai-sa natupad.
(Ulitin ang huling dalawang linya ng bawa't saknong)