Anong pagwagi't panalo

1
Anong pagwagi't panalo!
Diyos Mismo naging tao,
Binihis likas ng tao
Tinupad Kanyang plano.
Sa krus winasak ang Dyablo
Buhay, Anak ng Tao!
2
Sa pantaong kagalingan
Ang tuso nahadlangan,
Bilang tao Kanyang talo
Ang dyablong manunukso.
Sa 'spiritu taglay ko na,
Tanang kagalingan Niya.
3
Sa Espiritu ni Hesus
Pinong buhay Niya'y lubos,
Naragdag galing pantao.
Sa 'Spiritung dibino
Kay sagana ng 'Spiritu,
Tustos tanang tao.
4
Kay hiwaga kay totoo,
Nabubuhay sa lo'b ko;
Kumakalat sa 'king puso -
Pantaong buhay ko -
Aleluya! Aleluya!
Aking pupurihin Siya.
5
Kay glorya't kahanga-hanga!
Sa laman Diyos nakita!
Tayo'y sangkap ng Katawan
At Kanyang kahayagan
Taglay buhay Niyang pantao,
Bahay ng Diyos matayo.