Buot ka ba makadaug

1
Buot ka ba makadaug?
Cristo nagtawag!
Mosunod ka ba N'ya bisan
Di ka 'kamao?
  Buot ka ba makadaug,
Maoy pilion,
Nanawag si Cristo karon,
S'ya pamation!
2
Buot ka ba makadaug?
Duol's Ginoo!
Unang gugma ay'g biyai,
Hangtud's kadlawon.
3
Buot ka ba makadaug?
Salig Kaniya!
Antusong mga paglutos,
Hangtud matapos.
4
Buot ka ba makadaug?
Pamatud-i S'ya!
Palayo's mining relih'yon,
May "tagong manna."
5
Buot ka ba makadaug,
Tinuod, yano?
Dag-a ang dautang sambog,
Pagbu't maimo.
6
Buot ka ba makadaug?
Salig's Ginoo!
Ay'g pahugaw's pagkapatay,
Dag-ang kinabuhi.
7
Buot ka ba makadaug?
Di magdagaang,
Di makontento's na' nimo,
Daghang maimo.
8
Buot ka ba makadaug?
S'ya nagtawag pa!
Magmaunongon ka ba N'ya,
Magtuman's sugo.