Gimahal ko, O Ginoo

1
Gimahal ko, O Ginoo,
Plano Mo's tabernaculo;
Kon unsaon 'ni pagtukod,
Madayag ang himaya Mo.
2
Ang arka m'oy sentro's tolda,
Tolda pahuwayan lang ni'ni;
Na' ni'ning 'pulo ka sugo,
Sa dayon na' kini's tolda.
3
Arka nagpakita's Dios-tawo,
Dios sagol's tawo, bulawa'g kahoy;
Balaod pagpadayag's Dios,
Hingpit nagpuyo ni Cristo.
4
Cristo sentro sa Iglesia
Nga m'oy kapahulayan N'ya;
Amahan anaang Cristo,
Ug nagpuyo sa Iglesia.
5
Ang tolda pagtubo's arka,
Kahoyng hal-opan's bulawan;
Iglesia pagtubong Cristo,
Dios nga nasagol's tawo nadayag.
6
Mga tabla sangga's tolda,
Nagbarug's suksokang sa'pi;
Hal-op bulawan, may singsing,
Mga balabag naglig-on.
7
Iglesia balaang natigum
Nagbarug's katubsanang Cristo;
Nabugkos sa Espiritu,
Nahaum, natukod pag-ayo.
8
Upat ka tabon sa tolda
Sa Cristo's Dios nagpakita;
Nagtimaan's 'yang himaya,
Nagtabon sa puy-anan N'ya.
9
Natabonan's maong Cristo,
Tanang balaan nausa;
Nagpahimulos Kaniya,
Diha N'ya natukod sila.
10
Balaod gisulod's arka,
Arka gisulod sa tolda;
Dios dihang Cristo's Iglesia,
Nadayag ang himaya N'ya.