Hiligugmaong balay Mo

1
Hiligugmaong balay Mo!
Sa sawang Mo nangandoy ko;
Naglaum sa presensya Mo,
M'oy tuaw's kasingkasing ko.
2
Sa halaran's mga halad,
Ug halaran sa incienso,
Gorion's balay nakakaplag,
Sayaw nakakaplag's salag.
3
Mahuyang daw gorion ako,
Bulahan, kay na's balay Mo;
Nagsalig's dugo's halaran,
Nagpa'mus' inciensong daghan.
4
Bulahang mga tawhana,
Kusgan, kay nisalig Nimo;
Naghunahuna's dalan's Sion,
Sa kalisud wa magtagad.
5
Bisan walog sa paghilak,
Himo'ng yuta's mga tubod;
Pun-on gayud Nimo's ulan,
Panalangin's akong dalan.
6
Nagkalig-on nga nanglakaw,
Makigkita's Dios didto's Sion;
Ikaw ra gyuy gipangita,
Grasya Mo kinahanglanon.
7
Usang adlaw sa sawang Mo
Labaw's linibo sa gawas;
Ma'y pang magbantay's ganghaan Mo
Kay's magpuyo's tolda's dautan.
8
Ikawng Adlaw, Ikawng taming,
Grasya'g himaya sangkap Mo;
Presensya Mo'g Ikaw mismo
Nagtagbaw's pangin'hanglan ko.
9
Way kaayong ihikaw Mo,
Sa tawong naggawi's katarung,
Ang mosalig bulahanon,
Grasya'g himaya hatagan.