Lawas, kalag ug esp'ritu

1
Lawas, kalag ug esp'ritu,
Maoy tulo ka bahin's tawo,
Pagtuman's tuyo nga diosnon,
Panulondon's Dios m'oy tumong.
2
Ang lawas m'oy naa's gawas,
Aron ang tawo may pamatyag,
Pagtandog sa mga butang
Nga naa sa kalibutan.
3
Ang kalag m'oy naa's sulod,
Maoy kaugalingon's tawo;
May pagbati's kaugalingon,
Sa kalibutang kalagnon.
4
Esp'ritu's kinasuloran,
M'oy inugdawat n'yang Cristo;
Dinhi mabati n'ya ang Dios,
Masabtan butang's esp'ritu.
5
Diha's kalag sa tawo naay
Hunahuna, pagbati'g pagbuot,
Mga kagamitan sa tawo,
Nga magtuman's 'yang pagkatawo.
6
Sulod's espiritu sa tawo
May konsensya'g pakig-ambit;
Ug direkta nga pagbati;
M'oy isimba's Dios sa hingpit.
7
Kalag mopili gyud sa Dios,
Aron ang Dios maiyaha;
Dios dawaton's espiritu,
Ug sa lawas ipadayag S'ya.
8
Esp'ritu ianak pag-usab,
Hatagan's kinabuhing diosnon;
Kalag n'ya sa Dios kambyohon,
Lawas n'ya masama's kang Cristo.
9
Ning mga lakang's buhat's Dios,
Sa tulo ka bahin sa tawo
Tawo masagol sa Ginoo
Ug magpadayag N'ya's bug-os.