Dios sa Eden kaniadto

1
Dios sa Eden kaniadto
Atbang's kahoy nagbutang's tawo;
Usa maong kinabuhi,
Ug ang usa kahibalo.
2
Kinabuhi maoy sentro
Sumala sa Iyang plano;
Dios diha ni Jesucristo
Ma-kinabuhi sa tawo.
3
Kahibalo pasidaan,
Gawas sa Dios may tinubdan:
Ang yawa nga kamatayon,
Mamatay ka kon pilion.
4
Kahoy's kinabuhi kan-on,
Kinabuhi's Dios maangkon;
Mahimong batong mahalon,
Magtuman's 'yang kabubut-on.
5
Kahoy's kahibalo kan-on,
Yawa ang mosulod sa tawo;
Maghatud n'ya's kamatayon,
Ang plano sa Dios pakyason.
6
Kini hulagway nga Dios ra
Ang tinubdan's kinabuhi;
Tanang butang gawas Niya
Tinubdan sa kamatayon.
7
Kahibalo, kamatayon,
Bisa'g maayo tan-awon;
Bisan unsa gawas sa Dios,
Bunga man's plano sa yawa.
8
Maayo ba o dautan,
Pulos gyud sa Dios kaatbang;
Di pag-ila ra's dautan,
Bisan usab sa maayo.
9
Ginoo, tudloi kami,
Tandogon rang kinabuhi;
Di maayo o dautan
O gawas ba Nimong butang.