Kasugoan nagsaysay's Dios

1
Kasugoan nagsaysay's Dios,
M'oy Iyang panghimatuod
Nga S'ya balaan, matarung,
Kanato mahigugmaon.
2
Sumala's kinaiya N'ya
Kinahanglan mabuhi ta,
Aron matarungong kalag,
Panalanginan N'ya kita.
3
Ang sugo di makahatag
Sa kinabuhi ug kusog,
Apan mosugo gyud kini,
Sa kaluyahon magbutyag.
4
Sugo wa unta planoha,
Tungod sa sala namugna,
Aron tawo makaila,
Nahalin na s'ya sa sala.
5
Ang sugo nagtak-om's baba
Tanan gibilanggo's sala;
Nagdala nato kang Cristo
Panalangin's Dios maato.
6
Sugo hulagway ni Cristo,
Sa Dios Siyay testimonyo,
Nagpadayag sa 'yang gugma,
Kabalaa'g katarung N'ya.
7
Panghimatuod sa Dios S'ya,
Nagsangkap sa kinabuhi,
Aron kita makatagbo
Sa mga hangyo sa sugo.
8
Diha N'ya nakaambit ta,
Sa kusgang kinabuhi N'ya,
Namatay ta's mga sugo
Mamunga sa Espiritu.