Kadtong gipanganak sa Ginoo

1
Kadtong gipanganak sa Ginoo
Sa sulod may datong kahibalo,
Pagtudlo's gawas wa kin'hanglana,
Apan Dios hingpit mahibal-an ra.
2
Kinabuhing dayon, labing habog,
Dunay hingpit nga diosnong katakus,
Niini makaila ta sa Dios
Labaw pa's kahibalo sa gawas.
3
Balaod's kinabuhi gibutang
Sa hunahuna'g kasingkasing ta,
Nagbuot's sulod, Dios mailhan ta
Labaw pa's gihatag's pagtulon-an.
4
Balaang dihog na's espiritu,
Nagpakita's mga butang sa Dios;
Niini may kahibalo ta's Dios
Labaw's mahatag's pagtulon-an's tawo.
5
May Dios nga nagpuyo sa sulod ta,
Naglihok, nagbuhat's tanang takna,
Sa pagbati gumikan N'ya, ang Dios
Maila's di matugkad nga sukod.
6
Tungod sa kahibalo ta's sulod,
Kabatid sa tawo wa kin'hanglana,
Sa espiritu magkinabuhi,
Sa pagbati sa sulod maggawi.
7
Labi tang mabuhi dihang Cristo,
Maggawi sunod's pagbati's sulod,
Labing may kahibalong matuod,
Ug ang Anak maumol kanato.
8
Pinaagi's buhing kahibalo
May pakig-ambitay kita sa Dios;
Sa kahibalong nabatonan ta
Kahupnganan's Dios ipadayag N'ya.