Agi's Bethlehem nanglakaw

1
Agi's Bethlehem nanglakaw,
Dios—tumong's kasingkasing;
Daw puyang nagtuon Niya,
Samtang aping luhaan;
Pasungan ubos kaayo,
Di kahimut-an sa tawo,
Ang pagsunod kinahanglan,
Kon buot nga gantihan.
2
Didto's Nasaret ang dalan
Bakilid ug sigpit man;
Kahago way nakasabut
Apan tudloan ta's Dios.
Nga sulugoon di labaw's
Agalong daghang tuig
Nilikay's himaya's yuta,
Sunda S'ya, bisag pait.
3
Nakita ta S'ya's Galilea,
Gibato'g gitunglo S'ya;
Nasayop ba kaha Siya?
Nganong daghag kasakit?
Wa! Bisan dalan gansangon,
Linaw S'yang nagpadayon,
Sama kang Jesus magpanaw,
Sa tuyo di papugong.
4
Agi sab's dakong kasakit
Ubos sa kakahoyan,
Gilibotan's panon's yawa,
Kalisud hilabihan!
Apan wa ta maluya, kay
Gisilbehan sa anghel,
Niingon, "Tutok's himaya,
Usang adlaw rang away!"
5
Krus niabot, kay ang tanan
Moagi gyud's Calvario;
Dinhi gibuksan tang tabil,
S'ya ray magpakita's da'n.
"Kon mag-antus ta uban N'ya,"
Paminaw, sa kadyut lang,
Makalimtan mo ang tanan
Sa himaya's pah'yom N'ya!
6
Didto's lubong nag-alirong,
Nagbakho's way paglaum;
(Higala, ikaw dili ba
Giisip nga patay na?)
Nibangon, buhi uban N'ya,
Labaw's gibisugan's tawo,
Nalipayng nawad-an's dayon
Sa iya's kalibutan.
7
Padayon! Kay nagkaduol,
Makitang sidlaksidlak's
Kuta's matahum nga syudad
'Tukod's Dios alang nato;
Madungog mananoyng honi,
Giawitan S'yang kanhi
Namatay aron dad-on ta
Sa trono's gingharian.
8
Pila ka milya n'lang lakwon,
Tiil di na magsakit;
Wa nay sala, way kaguol,
Si Jesus nag-una man;
Katam-is Siyang nihunghong,
"Padayon, ay'g kaluya,
Di pa moabot ang ugma,
Panaw ta matapos na."