Kang Adam lunlon sala'g kamatayon

1
Kang Adam lunlon sala'g kamatayon,
Kang Cristo kinabuhi'g pag'matarung;
Diha sa unod, Adam ipadayag,
Kon sa espiritu, Cristo madayag.
2
Kang Adam, bisan di magpakasala
Makasasala nang gihukman's silot;
Kang Cristo di na mobuhat pa'g 'tarung,
Matarung na tungod kay gimatarung.
3
Diha's unod di na panlimbasugan,
Ang mapadayag kinaiyang Adam;
Mabuhi'g maghari ko sama Niya,
Mabuhi sama Niya ug maghari.
4
Namatay uban N'ya gawas nang Adam,
Nabuhi N'ya sa bag-ong kinabuhi!
Di magtagad's unod, Adam mapugngan,
Espiritu'y tagdon, kinabuhi man.
5
Espiritu'y tagdon, pagl'was kini's Dios,
Espiritu'y tagdon, Cristo i'dayag;
Espiritu'y tagdon, makadaug ta,
Espiritu'y tagdon, makalumba ta.
6
Espiritu'y tagdon, makaila's krus,
Gahum's pagkabanhaw moagay nato;
Mabuhi's Cristo pinaagi nato,
Kinabuhi N'ya motubo'g mahamtong.
7
Cristo kinabuhi'g tanan kanako,
Malangkubon's-tanan nga nagbulahan;
Mabuhi's espiritu, kabalaan,
Tulo-usang Dios mobuhat's sulod ko.