Yutan-on kong sudlanan

1
Yutan-on kong sudlanan,
Nga gisudlan ug Cristo;
Ako maoy sudlanan,
Siya mismo m'oy sulod.
2
Gihimo ko's dagway N'ya,
Maangay nga sudlan N'ya;
Busa ako giporma
Sama gyud's isulod N'ya.
3
Nagpuyo S'ya's esp'ritu,
Gigamhan ko's Esp'ritu;
Nausa S'ya kanako,
Siyay realidad ko.
4
Naglihok sa sulod ko,
Nakigsagol kanako,
Nagbalaod's lihok ko,
Matag bahin nagsurop.
5
I'dayag gikan's sulod,
Aron makita's uban;
Masihag unya ako,
Makita S'ya kanako.
6
Pagtransporma kin'hanglan,
Labi pa nga madugmok;
Aron lapokon usbon,
Bahanding mahim'yaon.