Unsang kagawasang hatag

1
Unsang kagawasang hatag!
Gihubaran gyud ko N'ya!
Gahum sa sala giguba,
Kamatayon wala na!
  Gihimo's pagdaug N'ya nga
Labaw pa's mananaug,
Gahum Niya's pagkabanhaw
Naglig-on's espiritu!
2
Gil'was ko N'ya's kasugoan,
Patay na's sugo ni'ni;
Di na kini makagapos,
Nabuhi na ko's grasya.
3
Sala gihukman's Calvario,
Gahum ni'ni giwala;
Wa nay luna's sulod nako,
Wa na ko's gahum ni'ni.
4
Kinabuhing di madunot,
Giwa' N'yang kamatayon;
Gapos ni'ni gibugto na,
Pagkabanhaw naila.
5
Namatay, yawa gidugmok,
Kalibuta'g demonyo;
Gibalhin gikan's kangitngit,
Sa kinabuhi'g kahayag.
6
Igong grasya ang 'yang hatag,
Gitabonan's gahum N'ya.
Nagpagarbo's kaluyahon,
Kay Siya ang maglig-on.