Kinsay dapig sa Dios

1
Kinsay dapig sa Dios,
Mosilbe's Hari?
Kinsay motabang N'ya,
Pagdala's kalag?
Kinsay mosalikway
Sa kalibutan?
Alang Niya moatubang
Sa away?
  Pinaagi's grasya'g
Katubsanan Mo,
Manluluwas, ako
Modapig Nimo.
2
Magsundalo kami,
Moasdang's gubat,
Di tungod's himaya
O purongpurong,
Kondi' sa gugma N'ya
Nga nanag-iya;
Kay ginganlan Niya,
Dapigan gyud S'ya.
3
Gipalit Mo kami
Di sa bulawan,
Dugo's kinabuhi
Hinooy bugti.
Ang modangop Nimo
Bulahanon Mo,
Mobuot, gawasnong
Maalang Nimo.
4
Gubat bisan lisud,
Ka'way maisug,
Kasundalohan's Dios
Way makabuntog;
Barug's bandila N'ya
Kay kamat'oran,
Dili gyud mausab,
Pihong modaug.
5
Piniling sundalo,
Sa langyawng yuta;
Gitawag alang sa
Bando's Kapitan;
Dili magmabugnaw
Sa pakiggubat,
Isug, maunongon,
Kasaligan gyud.