Ginoo, pangandoy ko nga mahingpit

1
Ginoo, pangandoy ko nga mahingpit,
Ikaw mabuhi sulod sa kalag ko;
Gub-a tanang diosdios ug kaaway ko,
Hinloi aron moputi pa's nieve.
  Sa kaputi labaw sa nieve;
Hinloi ko labaw pa kaysa nieve.
2
Ginoong Jesus, itugot Mo unta
Ang kinabuhi ko mawalay mansa;
Mahinloan sa dugo ug maputli,
Hinloi aron moputi pa's nieve.
3
Ginoo, tan-aw gikan sa trono Mo,
Ug tabanging mahingpit ko'ng halad Mo;
Itugyang kaugalingo'g nahibal-an,
Hinloi aron moputi pa's nieve.
4
Mapaubsanon gyung mangamuyo ko,
Sa tiilan sa gilansangan Nimo,
Nitoo kong mahinloan's dugo Mo;
Hinloi aron moputi pa's nieve.
5
Nakita Mong naghuwat mapailubon,
Sa bag-ong kasingkasing mugnai ko,
Sa nangita di gyud Ka mobalibad,
Hinloi aron moputi pa's nieve.