Sa talad's Imong gugma

1
Sa talad's Imong gugma,
Naang tinapay'g kopa,
Moambit ning ilhanan,
Mabusog kaming tanan.
Ikaw pasalamatan
Ning kopa's kabulahan,
Kopa sa kaluwasan
Naghatag's Imong tanan.
2
Kini dugong giula
Alang sa among sala;
Pakigsaad Mo namo,
Panalangin naamo.
Kopa's kapungot, Ikaw
Nag-inom alang namo,
Kopa sa panalangin,
Naangkon namong bahin.
3
Ning bahin Dios naangkon,
Nga nawa' dihang Adam;
Sa pag-ula's dugo Mo
Ang Dios na-among tanan.
Kinabuhi'g kalinaw,
Malig-ong katubsanan,
Ug tanang giplano's Dios,
Ning bahin nabatonan.
4
Diosnong kopang nag-awas,
M'oy bahin namo's dayon;
Langitnon nga pagtilaw
Sa kopang Dios naglaraw.
Dinhi's gugma moinom,
O Ginoo, maghandom;
Mag-ambit's espiritu,
Buhat Mo sa Calvario.