Daygong pagkamatarung Mo

1
Daygong pagkamatarung Mo,
Imantalang hustisya Mo,
Hingpit pamatud-an.
Maghuhukom Ka's katawhan,
Kanimo way inhustisya
O kasaypanan ba.
2
Gipasukad ang trono Mo's,
Lig-ong pagkamatarung Mo,
O Dios nga balaan!
Niining pagkamatarung,
Grasya naghari dihang Cristo,
Kalinaw naamo.
3
Tungod's pagkamatarung Mo,
Anak Mo nagpakamatay
Sa pagtubos namo;
Mao gayuy nagmatarung,
Pag-aplikar's katubsanan,
Naamong kal'wasan.
4
Pagpakita's katarung Mo
Gipasaylo Mong mga tawo
Sa kanhing panahon;
Aron makitang katarung
Nagpasaylo Ikaw karon
Sa makasasala.
5
Tanang tawo hukman Mo unya,
Pagkamatarung i'dayag
Ni Cristo nga Anak;
Magbarug kaming malig-on,
Kini among pamatud-an,
Sa grasya hatagan.
6
Gingharian may hustisya,
Tukoron Mo's kadaitan,
Tanan mahiusa;
Ang bag-ong langit ug yuta
Hingpit na nga magmatarung
Sumala's saad Mo.