Amahan, ngalan Mo daygon

1
Amahan, ngalan Mo daygon,
Tinudloan's grasya;
Kasingkasing nga matarung,
Maglipay mi's presensya.
2
Hatag nga pasalig tam-is,
Labaw's among pagdayeg;
Kasingkasing atoa na,
Kanimo sa langit.
3
Eternidad magpahayag,
Grasya Mo dagaya;
Ang makaambit sa Anak,
May luna's Anak didto.
4
Nagpaabot ug naglaum,
Imo ming lalinon;
Aron di na maabot pa,
Gahum's kamatayon!
5
Nalipay kay kahupnganan,
Pahat namo's dayon,
Sama's Anak nga papuy-on
Didto's eternidad.
6
O Amahan, ampingi mi,
Sa ngalan sa gugma;
Sa presensya way kataha,
Kabubut-on masuta.