Sa wa pang kapanahonan

1
Sa wa pang kapanahonan,
Ug wa pang kabuhatan;
Didto's sabakan's Amahan,
Ikaw bugtong nga Anak.
Gihatag Ka N'ya kanamo,
Sa Imo gyung pagkadios,
Aron ang 'yang kahupnganan
Madayag's Espiritu.
2
Namatay Ka ug nabanhaw,
Nahimo nga Panganay;
Kinabuhi gihatag ug
Naghimo's mga anak.
Pagsanay's kinabuhi Mo,
Kami mga igsoon;
Mga hulad's himaya Mo,
Imong diosnong pagtubo.
3
Kaniadto usang trigo
Diha's yuta namatay;
Sa kamatayo'g pagkabanhaw
Himaya Mo nisanay.
Nangabuhi tungod Nimo,
Nahimong daghang trigo;
Gisagol's usang tinapay,
Nahimo nga Lawas Mo.
4
Hingpit kami nga hulad Mo,
Lawas, Pangasaw-onon,
Pagpadayag, kahupnganan,
Magpabilin gyud Nimo.
Sumpay, pagtubo, pagkaylap,
Kami's kinabuhi Mo;
Pagkahingkod, pag-awas Mo,
Nausa Nimong Ulo.