Naghigda sa lubong&mdash

1
Naghigda sa lubong—
Ang Manluluwas!
Sa adlaw naghulat—
Ginoo ko!
  Nabanhaw S'ya sa lubong!
Ang kaaway N'ya gidaug na;
Gidaug ang gahum sa kangitngitan,
Maghari S'ya uban's mga balaan.
Buhi na! Nabanhaw!
Hallelujah! Nabanhaw!
2
Kawang ang pagbantay—
Pagsampong sa bato!
Sa lubong sa akong—
Manluluwas.
3
Kamatayon Kan'ya—
Di makagahum,
Nabuksan ang lubong—
Sa Ginoo.