Unsa nga misteryo, Manlul'was

  Unsa nga misteryo, Manlul'was
Usa nako!
O kaluwasang kahibudngan
Gihatag's Dios nako!
Hallelujah! Hallelujah!
Unsang misteryo!
Way makabulag's langit, yuta
Kang Jesus kanako!