‘Spiritu’y gamitin

1
‘Spiritu’y gamitin,
Kalulwa’y put’lin;
Sa lakad mo’t buhay,
Susi ‘tong tunay.
2
‘Spiritu’y gamitin,
Utos di pansinin;
Sundin pagpapahid
Nang walang patid.
3
‘Spiritu’y gamitin,
Sarili’y put’lin
Liwanag ng buhay,
Akin ngang gabay.
4
‘Spiritu’y gamitin,
Kalulwa’y sup’lin
Puri’y walang wakes,
Problema’y lutas.
5
‘Spiritu’y gamitin,
Poon ay kamtin;
Kasaganahan Niya,
Aking tamasa.
6
‘Spiritu’y gamitin,
Poon hipuin.
Kasama ng iba
Maitayo na.
7
‘Spiritu’y gamitin:
Kanyang naisin.
Ako’y magningas na
Ma’lwalhati Siya.