Gintong l’walhati, ‘silay puso ko

  Gintong l’walhati, ‘silay puso ko;
Nang likas ng Diyos, mab’hagi ko.
Kalikasan Mo’t kalikasan ko;
Lubos naghalo: kai-sa tayo!
  Hihip! Hihip! Hanging Espiritu!
Lilim! Lilim! Ulap-‘Spiritu!
Ningas! Ningas! Apo’y ng ‘Spiritu!
Hayag Gloria –dibinong Ginto!