Araw ng pagkabuhay

1
Araw ng pagkabuhay,
Maligayang araw;
Tatak ng katubusan,
Kay ganda’t malinaw.
Mataas o mababa,
Nanikluhod sa Iyo;
O “Banal, Banal, Banal”
Sa Iyo na Tres-uno.
2
Sa paglikhang ginawa,
Liwanag nanguna;
Sa kaligtasan naman,
Sa patay b’angon Siya;
Espiritu’y sinugo,
Poong mapagwagi;
Liwanag napatindi
Ika’y nal’walhati.
3
Ang mannang makalangit
Sa Hentil sumapit,
Sa banal na pag’pulong,
Trumpeta’y tumunog.
Ebanghelyo’y sumilay,
Sinag na dalisay;
Dumaloy tubig-buhay,
Kalulwa’y sum’riwa.
4
Pinaka’buting araw,
B’yaya laging bago;
Sa taong pinagpala,
Pahinga’y natamo.
Papuri sa ’Spiritu,
Sa Anak at Ama;
Ekklesia’y pumupuri,
Sa Diyos Tatlo-isa.