Inihayag sa bautismo

1
Inihayag sa bautismo,
Namatay kaisa Ka.
Sa awa at biyaya Mo;
Makitang halaga.
2
Sa kamatayan kaisa,
Kasamang nalibing,
Sa kasalanan patay na,
At pinalaya rin.
3
Sa kamatayan kaisa -
Kasamang nalibing,
Sa mundo namaalam na,
At pagka-alipin.
4
Nagtagumpay sa kam’tayan
At muling-nabuhay,
Ngayon ay may kabanalan
Sa ’ting pamumuhay.
5
Binautismo sa Iyong ngalan,
Di na sa sarili;
Iyong hakbang ay laging sundan,
Kaisa Mo’ng lagi.