Ekklesia’y Kanyang sisidlan

1
Ekklesia’y Kanyang sisidlan,
Maging Kanyang kahayagan,
Gaya’y katawan sa tao
Tao’y hinahayag nito.
2
Gaya ng templo sa kaban,
Lunan ng kapahingahan;
Ekklesia’y Kanyang tirahan,
Si Kristo ang nilalaman.
3
Hiwaga ng Diyos si Kristo,
Paliwanag ng Diyos Mismo;
Ekklesia ay hiwaga Niya,
Hinayag, ’sinalita Siya.
4
Mga sangkap ng Katawan,
Dati-rati’y lupa lamang;
Muling-’sinilang, ’transporma,
Naging batong mahalaga.
5
Sa transpormasyon, na’tayo,
Sisidlan para kay Kristo;
Nilagyan yaman ni Kristo
Lahat Niya’y hayag sa tao.
6
Tres-unong Diyos nagtulungan,
Transpormasyon magampanan,
Ekklesia’y naging sisidlan
Herusalem Niyang tirahan.
7
Kay halaga ng Ekklesia,
Bawa’t panig malinaw siya
Pinunan ng yaman ng Diyos
Nang maisilay Siyang lubos.
8
Diyos ang ilaw, Kristo’y buhay,
Espiritu’y daloy buhay;
Sa Kanya’y may-kahayagan
Diyos, hanggan sa walang hanggan.