O anong kapangyarihan

1
O anong kapangyarihan!
Binuhay ng Diyos si Kristo;
Iniluklok sa Kanyang kanan,
Sa lahat Siya ang pangulo.
Lahat ay pinasuko Niya
Nang dahil sa ekklesia.
2
Kay hiwaga at kay tunay!
Ako ay sangkap ni Kristo;
Mga banal ay kaugnay,
Bagong tao’y itatayo.
Pangulo kaisa natin,
Ayon sa Diyos, plano’y tupdin.
3
Kay taas, lalim, at haba!
Luwang, sukat, di-malirip;
Kristo ng Diyos, walang takda,
Lawak lampas sa maisip.
Siya Mismo at Kanyang taglay,
Ekklesia ang pinatibay.
(Ulitin ang huling dalawang linya ng bawa’t saknong)