O Hesus nang nasa lupa Ka

1
O Hesus nang nasa lupa Ka,
Mga tapat sinamahan Ka;
Tila ba kilala Ka nila,
Nguni’t di Ka nila naunawa.
2
Narinig nila ang Iyong tinig,
Di malimot anyong makisig;
Sa Iyo nagsiksik at nagtitig,
Nguni’t sino Ka di nila batid!
3
Kami’y may tabing tulad nila;
Tila sa labas kilala Ka;
Nguni’t sa Iyong pagkakilala
Di na maaninag, malabo pa!
4
Ngayon nasa ’Spiritu Ka na,
Naging ibang Taga-aliw pa;
Sa ’kin in’hayag sarili Mo,
Yamang dumating Ka sa Iyong templo.
5
Kapunuin ng Espiritu,
Bawa’t sulok ng kalulwa ko;
Bawa’t bahagi’y Iyong hipuin,
Bigyang inspirasyon at baguhin.
6
Nagpahayag ang Espiritu,
Ng Iyong sarili sa ’king puso;
Di man makita ng ’king mata,
Subali’t sa aki’y totoo Ka!
7
Sa Iyong habag ’pinahayag Mo,
’Binigay sa ’min Sarili Mo;
Sa mundo, sinong mas totoo,
Mas tapat at mas tunay kaysa Iyo?
8
Iyong ’Spiritu sa ’king ’spiritu,
Paapawin sa ’kin nang husto;
Nang bawa’t bahagi’y mapuspos,
Bawa’t sulok may Kristo at may Diyos.
9
Itong buhay ga’nong katalik,
Nagkahalo ang lupa’t langit;
Iyong presensiya puspusan kami;
Buhat sa puso sa Iyo’y pupuri!