O pinagpalang katotohanan

1
O pinagpalang katotohanan,
Sa ’Spiritu’y nabautismuhan;
Tanggapin itong katotohanan,
Sa ’Spiritu’y nabautismuhan.
  Tanggapin nga!
Sa pananampalataya;
Tanggapin nga!
Ang katunayang nangyari na.
2
Malinaw sabi ng Bagong Tipan,
Sa ’Spiritu’y nabautismuhan;
Ito’y kumpleto’t dapat tanganan,
Sa ’Spiritu’y nabautismuhan.
  Tanganan na!
Sa pananampalataya;
Tanganan na!
Ang katunayang nangyari na.
3
’Spiritu sa ekklesia’y binubo,
Sa Espiritu’y nabautismo;
Sa pagpa’la may bahagi tayo,
Sa Espiritu’y nabautismo.
  Ibahagi!
Sa buhay na pananalig!
Ibahagi!
Ang sadyang tunay na nangyari.
4
Sa tunay na nangyari’y gumawa,
Sa Katawan, nagkakaisa,
Tinuos ang alinlanga’t sala,
Kilos sa pa’nampalataya.
  Kumilos na!
Sa pananampalataya;
Kumilos na!
Sa katunayang nangyari na!