Ngalang makapangyarihan

1
Ngalang makapangyarihan,
Hesus, parangalan!
Putungan Siya—Panginoon,
Hari ng mga hari.
Putungan Siya—Panginoon,
Hari ng mga hari.
2
Mangagalak, mga martir
Magbuhat sa altar,
Dakilain—Panginoon,
Ang ugat ni Jesse.
Dakilain—Panginoon,
Ang ugat ni Jesse.
3
Tagapagmana ni David,
Si Hesus na hari;
Diyos na nagkatawang-tao
At taong dibino;
Si David man ay tinawag
Siyang: “Panginoon ko“.
4
Tinubos lahi ni Adam,
Tinawag na banal,
Mga ligtas ay magtanghal,
Siya ang Panginoon.
Mga ligtas ay magtanghal,
Siya ang Panginoon.
5
Saklap at hirap dinanas
Ng Tagapagligtas,
Maysala, huwag kalimutan;
Lagi Siyang titingnan.
Haring kataas-taasan,
Lagi Siyang titingnan.
6
Ang mga lipi at angkan,
Buong sanlibutan,
L’walhatiin, dangalin Siya,
Hari’t Panginoon
L’walhatiin, dangalin Siya,
Hari’t Panginoon.
7
Sangnilikha’y nakaluhod,
Tinig malakulog,
Awit ng pagsamba’y abot
Hanggang walang hanggan,
Purihin ang Panginoon,
Hari ng mga hari.