Malambing na tumatawag si Hesus -

1
Malambing na tumatawag si Hesus -
Sa i-yo at sa akin;
Hinanap ka, ibig ka Niyang iligtas -
Tumatawag ngayon din!
  Halikayo! Mga pagod, halina!
Taimtim na tumatawag si Hesus,
Halikayo! Maysala!
2
Sa atin si Hesus ay namamanhik -
Bakit ka mag-’antala?
Bakit mag-atubili sa pag-ibig -
Biyaya at habag Niya?
3
Dagliang lumilipas ang panahon -
Ika’y mapag-iwanan;
Anino ng kamataya’y nagtipon -
Baka ka maabutan!
4
Kagila-gilalas ang pag-ibig Niya -
Ipinangako sa iyo!
Nagkasala ka nguni’t Siya’y may awa -
At patawad nang buo!