Dalan sa Krus pagpakasakit

1
Dalan sa Krus pagpakasakit,
Tanan ihalad sa Dios,
Sa halaran gayud sa kamatayon,
May kalayong magsunog.
  Kini dalan sa Krus, lakwon mo ba kini?
Pas-anon bang Krus alang Niya?
Ikawng naghalad sa tanan Niya,
Magmaunongon ka ba?
2
Sa pag-awit ug pag-ampo ta,
Daling maghalad’s tanan;
Apan may bug-at nga krus sa unahan,
Higpit pang tulobagon.
3
Mohunong o mag’tinud-anon
Mamatay’s krus sa dalan,
Hangtud’s kahupnganan’s kinabuhi N’ya
Pun-on ka adlaw-adlaw?
4
Pagkamatay mo’g pagkabuhi,
Plano N’ya’s kinabuhi,
Aron Siyang gibanhaw, gihimaya
Ikinabuhi nimo.