Ang himaya’g kadungganan

  Ang himaya’g kadungganan,
Alang sa Cordero sa Dios!
Jesucristo Manunubos,
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Daygon Siya!