Bililhon Ka, O Ginoo

1
Bililhon Ka, O Ginoo,
Ikaw among tanan;
Sa gagmay’g dagko nga butang,
Tagbo Ka’s kin’hanglan.
Pagkamao Mo gimahal,
Gisimba’s espiritu,
Sa nakitang kadato Mo,
Daygon Ka, Ginoo.
2
Propeta Kang namulong’s Dios,
Daw Moises nagpadayag;
Sa plano’s Dios aron kami,
Magsubay niini.
Daw Jonas gipadala’s Dios,
Namatay’g nabuhi,
Pinaagi ning ilhanan,
Motoo mi Nimo.
3
Propeta Kang gipabangon,
Mosulti may gahum;
Mahigugmaon daw Eliseo,
Puno sa milagro.
Isaias Kang puno’s grasya,
Nagbugna’s Cristo’s Dios,
Aron makaambit mi ni
Cristong kinabuhi.
4
Sacerdote Ka ngadto’s Dios,
Alang gayud namo,
Aaron nga gitawag’s Dios,
Magsilbe kanamo.
Gida’ mi Nimo’s Dios sa gugma,
Labawng Sacerdote Ka;
Gipangamuyo ngadto’s Dios,
Giampingan’s kusog.
5
Harianong Sacerdote
Sa Dios nganhi namo,
Sama Ka ni Melquisedec
Nga ministro sa Dios.
Tinapay’g bino dala Mo
Sa kin’hanglan nagtagbo;
Gidad-an Mo kami ug Dios
Aron makapa’mulos.
6
Hari Ka sama ni David,
Tumong tinguha’s Dios;
Nagpadayag’s tinguha N’ya,
Sa kaaway nagbuntog.
Di sa sungkod nga tawhanon
Trono Mo gilig-on,
Kondi’ maghari’s kagahum
Alang’s Dios ug namo.
7
Sama ni Haring Salomon,
Nagharing malinawon;
Nagmando uban’s kaalam,
Ang Dios gibalayan.
Di makita, naghari Ka
Namo uban’s gugma,
May adlawng Ikaw maghari
Nga uban na kami.
8
Bililhon Ka kay Propeta,
Sacerdote, Hari;
Kabililhon imantala
Uban’s among gugma.
Gimahal’ng pagkamao Mo
Nadani mi Nimo;
Magdayeg mi’g magpasalamat
Hangtud’s eternidad.