1* Anak Ka sa Dios, Ginoo

1
Anak Ka sa Dios, Ginoo,
Hingpit N’yang pagpadayag;
Diha Nimo Dios namulong
Nganhi kanamo karon.
2
Kasanag Ka’s ’yang himaya,
Hulma’s ’yang pagkamao;
Ikaw ngani ang Dios mismo,
Hingpit N’yang sugilanon.
3
Uniberso binuhat Mo,
Ikaw gyud ang nagsapnay;
Gitudlo’s Dios manununod’s
Panulondong tinuod.
4
Sa sala Ikaw naghinlo,
Naglingkod Ka na’s trono,
Naghulat nga mapasakop
Tanan nga kaaway Mo.
5
Ngalang labaw’s ngalan’s anghel,
Napanunod Nimo’s Dios;
Kanamo kinabuhi Ka,
Kay Espiritu man gud.
6
Gingharian iya’s katarung,
Trono magbarug’s dayon;
Dios nagdihog Nimo’s gugma,
Wa gyuy pagkadaan Ka.
7
Tawo Ka gayud nga tinuod,
May kinaiya’s tawo;
Namatay Ka alang namo,
Maamo ang sukod Mo.
8
Nasakop Mong tanang butang,
Gipurongan’s himaya;
Kapitan Ka’s kaluwasan,
Sa pag-antus nahingpit man.
9
Yawa Imo nang gilaglag,
L’was na mi’s kamatayon;
Gibalaan Mo man karon,
Ug sa himaya dad-on.
10
Gipaila Mo kanamo,
Ang Ngalan sa Amahan;
Nanguna’g awit’s Iglesia,
Sa mga pagdayeg Niya.
11
Ingon sa nagtukod’s balay,
Labaw Ka man ni Moises;
Apostol Kang sinugo’s Dios,
Sa labawng dungog takus.
12
Sa pahulay nakasulod
Nimo Josueng tinuod;
Hingpit Kang kal’wasan namo,
Among sentro’s pagtoo.
13
Langitnon Ka nga pahulay,
Nagpuyo’s espiritu;
Yuta Kang among kasudlan,
Manunod’s kaayo Mo.
14
Labaw sab Ka ni Aaron,
Ikaw mismo m’oy halad,
Labawng Sacerdote mosu’d’s
Dapit labing balaan.
15
Melquisedec Ikaw namo,
May kinabuhing dayon,
Magsilbe’s “tinapay’g bino,”
Matag kinahanglanon.
16
Ikawng mas maayong halad,
Sa dayong Espiritu,
Alang namo’s Dios gihalad,
Maangkong kaayo Mo.
17
Pakigsaad mas maayo
Ang nahimo’s dugo Mo;
Gihatag Mong bag-ong tugon,
Sa mga tinubos Mo.
18
Igo Ka g’yung Magbubuhat,
Duna Ka g’yuy katakus;
Batid sab nga Maghahatag,
Tanan among nadawat.
19
Takus Ka nga Tigpatuman,
Ug Tigpataliwala;
Kinabuhi’s pagkabanhaw,
Paagi sa pagtuman.
20
Nakasulod Ka na’s tabil,
Among Mag-uuna Ka;
Pinaagi’s kinabuhi,
Modagan kami’s lumba.
21
Mag-uugda’g Maghihingpit
Ikaw’s among pagtoo;
Sundon Ka’s gugma’g pagtoo,
Magpasakop gyud Nimo.
22
Di matupngan Ka, Ginoo,
Sa pagkabililhon Mo;
Pagkahingpit, kompleto Mo,
Di masukod sa tawo.

Mahimong pamub-on kining alawitona pinaagi sa pagkanta lamang sa estansa 1,2,7,9,11,14,17, 21, ug 22, nga gimarkahan sa asterisk.