O anong dusa at kahihiyan

1
O anong dusa at kahihiyan,
Hesus ay nahimlay sa sabsaban;
O kamangha-mangha! Purihin Siya!
Ako’y hinanap Niya!
  Ako’y hinanap Niya!
Ako’y hinanap Niya!
O kamangha-mangha! Purihin Siya!
Ako’y hinanap Niya!
2
Dahil sa akin Hesus namatay,
Sa krus ng Kalbaryo’y nabayubay;
Aking kasalana’y binayaran,
Ng Iyong kamatayan!
3
Hesus di nagmamaliw kailanman,
Habang ako ay nasa karimlan,
Sumasamo sa aking kalulwa,
Matimyas, tawag Niya!
4
Hesus Tagapagligtas darating,
Kay tamis ng pangako sa akin.
Matatanaw ko Kanyang pagdating
Na para sa akin!