Hiwagang kubli’y nahayag sa akin

1
Hiwagang kubli’y nahayag sa akin,
Si Kristong realidad ng Diyos;
Diyos nagkatawang-tao, buhay ko rin,
At Siya’y aking l’walhating lubos.
  Mal’walhati! Kristo’y pag-asa,
Mal’walhati! Sa loob ko Siya,
Ngayon sa loob ko’y isang hiwaga!
Sa hinaharap l’walhati pa.
2
Sa espiritu ako’y isinilang,
Binabago rin sa kalulwa,
Makatulad pa sa Kanyang katawan,
Ganap nang makakawangis Siya.
3
Kaisa sa buhay at kalikasan,
Sa l’walhati Niya mapaayon,
Kaisa ko Siya, aking kaluguran,
Wangis Niya’y ganap na paay
ón.