Kay Kristo ang awtoridad

1
Kay Kristo ang awtoridad
Sa langit at buong lupa;
Kung Siya’y ating realidad
Susuko ang kalaban Niya.
2
Sa ngalan ni Hesu-Kristo,
Awtoridad Niya’y kunin mo,
Matatalo mo ang Diyablo,
Aapakan mo sa ulo.
3
Bundok ka man o ano pa,
Kahit saan—langit, lupa,
Maangat ka’t mabunot na,
Sa Ngalang Hesus, layas ka!
4
“Bundok, masugba sa dagat!”
Pananalig ang nag-utos;
Tiyak, handa, nais, dapat—
Tupdin ko ang layon ng Diyos.