Hipuin trono ng Diyos

1
Hipuin trono ng Diyos,
Sa panalanging taos;
Trono’ng b’yaya mahipo,
Awa, b’yaya’t tulong iyo.
2
Dasal hipo’y trono Niya,
Damang kai-langa’y b’yaya;
Sa ’spiritu’y kasama,
Diyos sa pagsalamuha.
3
Dasal hipo’y trono Niya,
Tanang yaman ng b’yaya;
Kunin at tamasahin,
Pati ang Diyos purihin.
4
Dasal hipo’y trono Niya,
Tronong awtoridad nga;
Sa pangalan ni Kristo,
Natuos Hades, dyablo.
5
Dasal hipo’y trono Niya,
Sa pagsampalataya,
Awtoridad gamitin
Kamatayan talunin.
6
Dasal hipo’y trono Niya,
Lakas-Hades nauga;
Awtoridad ng Hari
Sa dalangi’y isapi.