Doon sa dakong kabanal-banal

1
Doon sa dakong kabanal-banal,
Ilog ng b’yaya’y aagos;
Trono ng b’yaya’y ating hipuin,
Ilog ng b’yaya’y aagos.
  Aleluya! Aleluya!
Ilog ng b’yaya’y aagos;
Aleluya! Aleluya!
Ilog ng b’yaya’y aagos.
2
Doon sa dakong kabanal-banal,
Ako’y laging namumuhay;
At ang ilaw ng kal’walhatian
Mula sa akin sisilay.
  Aleluya! Aleluya!
Mula sa akin sisilay;
Aleluya! Aleluya!
Mula sa akin sisilay.
3
Sa espiritu’y dapat bumaling,
Ang kamangyan ay sunugin;
Sa espiritu’y dapat bumaling,
Batis ng buhay hipuin.
  Aleluya! Aleluya!
Batis ng buhay hipuin;
Aleluya! Aleluya!
Batis ng buhay hipuin.